HTMLsend
HomeFAQDownloadSitemap
HTMLsend Download HTMLsend Meer informatie
Product
Informatie
 

Disclaimer

De gegevens over HTMLsend op deze website zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Digital Quality Design niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Privacyverklaring

Digital Quality Design is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Copyright

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Digital Quality Design.

Privacyverklaring / Informatie / Nederlands